معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۷/۲۶
خدمات آموزشي
شرح وظايف خدمات آموزش پزشكي ودندانپزشكي

خانم سحردهقان (كارشناس ارشد آموزش پرستاري )

 كارشناس خدمات آموزش پزشكي ودندانپزشكي

كارشناس مسئول شوراي آموزشي دانشگاه

 

03833330061-5 داخلي 329

 • انجام كليه امور مربوط به دانشجويان رشته پزشكي متقاضي انتقال ميهمان تغيير رشته و مكاتبات با دانشگاهاي ديگر در اين زمينه
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان رشته پزشكي و دندانپزشكي  شاغل به تحصيل متقاضي
 • تكميل فرم مرخصي تحصيلي جهت دانشجويان رشته هاي پزشكي دندانپزشكي  متقاضي
 • صدور فرم تسويه حساب و ارسال مدارك تحصيلي دانشجويان انتقالي و جابجايي رشته پزشكي ودندانپزشكي
 • ارسال واحد هاي درسي گذرانده دانشجويان رشته پزشكي  ودندانپزشكي انتقالي وجابجايي به اين دانشگاه به دانشكده پزشكي ودندانپزشكي جهت تطبيق واحد
 • ارسال كارنامه دانشجويان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي  كه در شرف فارغ التحصيلي هستند به دانشكده پزشكي ودندانپزشكي  جهت بررسي و تاييد
 • دريافت كارنامه دانشجويان فوق و بررسي مجدد و ارسال آن به اداره فارغ التحصيلان دانشگاه
 • ارسال خلاصه پرونده تحصيلي دانشجويان رشته پزشكي ودندانپزشكي  اعم از مشروطي و سنواتي به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و وزارت متبوع
 • هماهنگي با دانشكده پزشكي ودندانپزشكي  در خصوص اجراي قوانين و آئين نامه هاي آموزشي
 • انجام كليه مكاتبات متفرقه در مورد دانشجويان رشته پزشكي و دندانپزشكي شاغل به تحصيل با مراجع مربوط
 • ارسال خلاصه پرونده تحصيلي دانشجويان پزشكي ودندانپزشكي به شوراي آموزشي  دانشگاه

 • برگزاري آزمونهاي جامع علوم پايه وپيش كارورزي دانشجويان رشته پزشكي وآزمونهاي علوم پايه وجامع دانشجويان رشته دندانپزشكي
 • انجام مكاتبات لازم باوزارت متبوع ونظام وظيفه جهت داشجويان انصرافي
 • تاييد خروج ازكشوردانشجويان پسر شاغل به تحصيل دردانشگاه درسامانه خروج ازكشور نظام وظيفه
 • ثبت وتطبيق نمرات دانشجويان ميهمان شده دردانشگاههاي ديگر
 • ارسال گواهي ،ريزنمرات ويك نسخه پايان نامه دانش آموختگان خارج ازكشورمعرفي شده به دانشگاه به وزارت متبوع
 • معرفي افراد واجد شرايط استفاده ازمزاياي 1٪رتبه اول ،1٪رتبه دوم ،1٪رتبه سوم دانشگاه جهت شركت درآزمون پذيرش دستياري

  

 

شرح وظايف خدمات آموزش پرستاري و مامايي شهركرد/ پرستاري بروجن// پيرا پزشكي //بهداشت

خانم زينب هاشمي (رئيس اداره آموزش مداوم جامع پزشكي)

1-     مسئول خدمات آموزشي رشته هاي كارشناسي پيوسته پرستاري . كارشناسي پيوسته وناپيوسته مامائي. كارشناسي پيوسته وناپيوسته اتاق عمل. كارشناسي پيوسته وناپيوسته فوريتهاي پزشكي شهركرد . كارشناسي پيوسته پرستاري بروجن.كارشناسي پيوسته وناپيوسته فوريتهاي پزشكي بروجن . كارداني فوريتهاي پزشكي .كارشناسي پيوسته راديو لوژي . كارشناسي پيوسته وناپيوسته هوشبري.كارشناسي پيوسته وناپيوسته علوم آزمايشگاهي . كارشناسي پيوسته وناپيوسته بهداشت محيط . كارشناسي پيوسته وناپيوسته بهداشت عمومي .

2-      مسئول كميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان دانشگاه      

3-    مسئول كميته منطقه اي ونظارت دانشجويان دانشگاه

كارشناس همكار :                       خانم بياتي ( كارشناس ارشد مديريت آموزشي)

شماره تماس: 33333815-031                   داخلي360

 

·         انجام كليه امور مربوط به دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي متقاضي انتقال ميهمان تغيير رشته و مكاتبات با دانشگاهاي ديگر در اين زمينه

·         صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي شاغل به تحصيل متقاضي

 • تكميل فرم مرخصي تحصيلي جهت دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي
 •  صدور فرم تسويه حساب و ارسال مدارك تحصيلي دانشجويان انتقالي و تغيير  رشته پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي
 • دريافت واحد هاي درسي گذرانده دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي انتقالي وتغييررشته به اين دانشگاه وارسال به دانشكده ها مربوطه جهت تطبيق واحد
 • ارسال كارنامه دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي كه در شرف فارغ التحصيلي هستند به دانشكده هاي مربوطه  جهت بررسي و تاييد
 • دريافت كارنامه دانشجويان فوق و بررسي مجدد و ارسال آن به اداره فارغ التحصيلان دانشگاه
 • ارسال خلاصه پرونده تحصيلي دانشجويان رشته هاي پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي  اعم از مشروطي و سنواتي به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و وزارت متبوع
 • هماهنگي با دانشكده هاي پرستاري مامائي شهركرد وبروجن ،دانشكده پيراپزشكي ، دانشكده بهداشت  در خصوص اجراي قوانين و آئين نامه هاي آموزشي
 • انجام كليه مكاتبات متفرقه در مورد دانشجويان رشته پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي شاغل به تحصيل با مراجع مربوطه
 • ارسال خلاصه پرونده تحصيلي دانشجويان پرستاري .مامائي .اتاق عمل .راديو لوژي . هوشبري . فوريتهاي پزشكي .علوم آزمايشگاهي .بهداشت محيط .بهداشت عمومي به شوراي آموزشي دانشگاه
 • پيگيري اخذ تعهد محضري از دانشجويان متقاضي خروج از كشور جهت سفرهاي سياحتي،زيارتي ،تفريحي،علمي
 • ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان پسر انصراف از تحصيل به سازمان وظيفه عمومي
 • درخواست مدارك تحصيلي دانشجويان انتقال و ميهمان و تغيير رشته از ساير دانشگاه ها
 • هماهنگي با مركز كامپيوتر،معاونت آموزشي در خصوص ريز نمرات دروس گذرانده دانشجوياني كه در شرف فارغ التحصيلي مي باشند
 • هماهنگي با مركز كامپيوتر،معاونت آموزشي در خصوص ثبت تطبيق واحد دانشجويان ميهمان و انتقال
 • بررسي سامانه وزارتي  انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه
 • همكاري با پذيرش وثبت نام جهت دريافت اصل مدارك تحصيلي دانشجويان جديد الورد

·         انجام مكاتبات لازم باوزارت متبوع ونظام وظيفه جهت دانشجويان انصرافي

 • تاييد خروج ازكشوردانشجويان پسر شاغل به تحصيل دردانشگاه و ارجاع جهت ثبت درسامانه خروج ازكشور نظام وظيفه
 • ثبت وتطبيق نمرات دانشجويان ميهمان شده دردانشگاههاي ديگر
 • انجام مكاتبات مربوط به كميسيون بررسي موارد خاص
 • انجام مكاتبات مربوط به كميته منطقه اي كميته نظارت
 • انجام مكاتبات لازم با مركز امور دانشجويي و حوزه معاونت آموزشي وزارت متبوع
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت ارائه به سازمانها و ادارات
 • بررسي وضعيت دانشجويان مشروط براساس اعلام آموزش دانشكده ها

 

 


 

 
فرآيند صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
 • مراجعه دانشجو به معاون آموزشي دانشكده و ارائه درخواست اشتغال به تحصيل
 • ارسال درخواست دانشجو به اداره كل آموزش دانشگاه
 • ارجاع به كارشناس خدمات آموزشي مربوطه
 • تكميل فرم اشتغال به تحصيل توسط كارشناس مربوطه و امضاء توسط مسئولين
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجو

فرآيند امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان
 • مراجعه دانشجو به معاون آموزشي دانشكده و ارائه درخواست انتقالي
 • ارسال درخواست انتقال دانشجو به اداره كل آموزش دانشگاه
 • ارجاع به كارشناس خدمات آموزشي مربوط جهت بررسي طرح در شوراي نقل و انتقالات دانشگاه
 • تكميل فرم انتقال توسط كارشناس مربوطه و امضاء توسط مسئولين
 • صدور و ارسال فرم انتقال دانشجويان

فرآيند امور مربوط به مرخصي تحصيلي
 • مراجعه دانشجو به معاون آموزشي دانشكده و ارائه مرخصي
 • ارسال درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان به اداره كل آموزش دانشگاه
 • ارجاع به كارشناس مربوط جهت بررسي و طرح در شوراي آموزشي دانشگاه
 • تكميل و امضاء فرم مرخصي توسط دانشجو و كارشناس و مسئولين مربوطه صدور فرم مرخصي تحصيلي

فرآيند تكميل فرم انصراف ازتحصيل دانشجويان
 • مراجعه دانشجو به معاون اموزشي دانشكده و ارائه درخواست انصراف از تحصيل
 • ارسال درخواست دانشجو به اداره كل آموزش دانشگاه
 • ارجاع به كارشناس مربوط جهت اقدام تكميل و امضاء فرم تقاضاي انصراف از تحصيل توسط دانشجو كارشناس مربوط و مسئولين
 • صدور فرم انصراف از تحصيل
 • اعلام ميزان بدهي دانشجو به وزارت متبوع
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/19
تعداد بازدید:
16763
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن :  
33332907
-038

تاریخ بروز رسانی 1400/07/25
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal