معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۷/۲۶
امور فارغ التحصيلان
رياست اداره دانش آموختگان و كارشناسان
غلام رضا روستايي تلفن مستقيم  :03833350340     تلفن هاي عمومي 65 الي 03833330061    - داخلي 363
كارشناسان 
خانم اصغري و تركي داخلي 375
 
شرح وظائف
 • انجام امور مربوط به بررسي و تطبيق وضعيت تحصيلي دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات آموزشي و تكميل پرونده آنان .
 • مطابقت وضعيت تحصيلي دانش آموختگان از نظر طول سنوات ، تعداد واحدهاي گزرانده شده و عدم مغايرت پرونده با مقررات آموزشي
 • ارزيابي صحت مدارك تحصيلي قبلي كه در مورد ديپلم مطابقت تأئيديه تحصيلي صادر شده از سازمانهاي آموزش و پرورش محل تحصيل با مدارك موجود در پرونده و در مورد مدارك بالاتر از ديپلم ، دريافت گواهي فراغت از تحصيل از دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي.
 • صدور فرم تسويه حساب براي دانشجويان واجد شرايط فراغت از تحصيل صدور و ارسال فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان به مركز امور دانشجويي وزارت متبوع .
 • معرفي فارع التحصيلان ذكور مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي به معاونت وظيفه ناجا .
 • صدور تأييديه موقت تحصيلي جهت دانش آموختگان متقاضي ورود به طرح خدمت نيروي انساني.
 • انجام امور مربوط به صدور تأئيديه هاي مدارك تحصيلي بنا به درخواست موسسات و سازمانهاي مختلف .
 • ارسال مراتب فراغت از تحصيل و ريز نمرات پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي بالاتر در داخل كشور بنا به درخواست دانشگاه محل تحصيل.
 • اقدام جهت تهيه و صدور دانشنامه دائم و گواهيناه موقت پايان تحصيلات جهت دانش آموختگان واجد شرايط.
 • ترجمه و ارسال تأييديه مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان با همكاري واحد روابط بين المللي دانشگاه به موسسات آموزشي خارج ازكشور .
 • تهيه آمار و گزارش هاي مربوط به دانش آموختگان براي وزارت خانه يا ادارات ذيربط.

فرآيند تحويل دانشنامه و ريز نمرات به دانش آموختگان
 • دريافت مدارك لازم از دانش آموخته جهت صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي
 • بررسي مدارك ارائه شده و مطابقت انها به تعهدات دانش آموخته
 • بازنگري پرونده مبني بر تكميل بودن مدارك
 • ارائه پيش نويس دانشنامه به خطاط جهت خوشنويسي
 • مطابقت دانشنامه خطاطي شده با مشخصات و درج مهر بر ظهر آن
 • تحويل دانشنامه به دبير خانه جهت ارسال به دفتر رياست دانشكده مربوط جهت امضاء
 • بازگشت دانشنامه از دانشكده و ارسال آن به دفتررياست جهت امضاء نهايي
 • ارائه پيش نويس مجوز تحويل مدارك تحصيلي به دانشجو جهت مراجعه به واحد تحريرات
 • مطابقت مجوز تايپ شده با پيش نويس و تحويل آن به دفتر معاونت آموزشي جهت امضاء
 • ارسال مجوز تحويل مدارك به دبير خانه جهت صدور و ارسال به دفتر مدير كل آموزش جهت دستور اقدام
 • ارائه مجوز تحويل مدارك تحصيلي توسط دانش آموخته به اداره دانش آموختگان
 • دريافت حق تمبر مالياتي از دانش آموخته و الصاق تمبر بر ظهر دانش نامه
 • تهيه كپي دانش نامه و ريز نمرات جهت ضبط در پرونده
 • ثبت مشخصات دانش نامه در دفتر ثبت و اخذ رسيد از ذينفع
 • تحويل اصل دانشنامه + ريز نمرات و مدارك متوسطه به دانش آموخته
فرآيند صدور تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل
 • دريافت ريز نمرات تأييد شده دانشجو از اداره خدمات آموزشي
 • مراجعه دانشجو و ارائه كارت دانشجويي جهت تسويه حساب
 • ارسال پرونده آموزشي دانشجو توط بايگاني به اداره فارغ التحصيلان
 • بررسي پرونده مبني بر تكميل بودن مدارك تحصيلي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي
 • پبت مشخصات دانشجو در دفتر مراجعه كنندگان و گرفتن اخرين آدرس و تلفن محل سكونت
 • تحويل فرم تسويه حساب به دانشجو جهت مراجعه به دانشكده و معاونت هاي مربوطه
 • باز گرداندن فرم تسويه حساب كامل شده توسط دانشجو به دفتر مدير كل آموزش جهت امضاء نهايي
 • ثبت و صدور فرم تسويه حساب توسط دبير خانه اداره كل آموزش و تحويل آن به اداره فارغ التحصيلان
 • تهيه پيش نويس فرم فراغت از تحصيل و ثبت آن در برنامه آموزشي Bh5
 • آماده نمودن فرم فراغت از تحصيل و امضاء آن توسط مدير كل آموزش و معاون آموزشي
 • ارسال فرم فراغت از تحصيل به مركز امور دانشجويي وزارت متبوع
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/27
تعداد بازدید:
16101
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن :  
33332907
-038

تاریخ بروز رسانی 1400/07/25
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal